Shpallja e datave për mbrojtjen e diplomës dhe praktikës profesionale (Fakulteti i Drejtësisë)


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve – sezoni paradiplomimit për ciklin bachelor & master (FE & FD)


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve të sezonit veror, Bachelor FD


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve të sezonit veror – Bachelor, FE


Read more…

Share This:

Udhëzimi i MAS në lidhje me mbrojtjen e gjuhëve të huaja!


Read more…

Share This:

Leksion i hapur me Znj. Eleni Sourani – Ambasadore e Greqisë në Shqipëri.


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR FILLIMIN E SESIONIT TE TRAJNIMEVE PËR SKK/SNK


Gjatë muajit Mars – Prill 2017, në mjediset e Akademisë Profesionale të Biznesit, ISAB (Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes) fillon Sezoni i Trajnimeve dhe i kualifikimeve “Për njohjen dhe zbërthimin e Standardeve Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SKK dhe SNRF).

Trajnimi zhvillohet për specialistët dhe profesionistët e Fushës së Kontabilitetit, të Auditimit, të Bankave, Kompanive të Sigurimeve, të Korporatave dhe kompanive publike dhe private, punonjës të strukturave Fiskale dhe të Auditimit të Administrates Publike e Private etj, të cileve sipas Ligjit 9228 date 29.04.2004 ”Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” i ndryshuar, u kërkohet të mbajnë kontabilitet dhe të raportojnë sipas standardeve kombetare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, apo dëshirojnë të përgatiten si profesioniste të kësaj fushe.

Ky trajnim u shërben më së  miri të gjithë atyre kandidatëve që duan të hyjnë në Provimin e Shtetit për të fituar Titullin Profesional “ Kontabel i Miratuar” apo “Ekspert Kontabël i Regjistruar”.

 • Realizimi i programit bëhet për 28-30 orë ose për 5 ditë,  në 2 fundjava, me 3 dhe 2 ditë në jave, duke filluar nga dita e Premte nga ora 16.00 deri ne oren 20.00 dhe të Shtunë  nga ora 8.00 deri 14.00 dhe të Djelë,  nga ora 8.00 deri në orën 13.00.
 • Tarifa per cdo pjesmarres eshte 20 000 Lekë.
 • Trajnimi do te kryhet ne ambjentet e Akademisë Profesionale të Biznesit dhe me pajisje didaktike moderne te mesimdhenies.
 • Pjesmarresit do te perfitojne falas Dosjen e punes me te gjitha materialet e kursit.
 • Ne perfundim te trajnimit, pjesmarresit pajisen me Certifikatën përkatëse, për SKK dhe SNK, në një të vetme, të njohur nga Ministria. 

P.S. Për regjistrim kerkohet: mandati i arketimit te tarifes perkatese, fotokopje e Diplomes  se shkolles, Karten e Identitetit dhe 2 foto dokumentash. 

 • Stafi i lektoreve dhe trajnerëve  që realizon trajnimin zotëron nivelin dhe kapacitetin me te larte ne vend, nga pikpamja profesionale dhe akademike. Një pjese e tyre kanë qënë bashkëautore të hartimit të SKK, apo pjese e projektit te realizuar nga KKK për përmirësimin e SKK. Ata janë trajnera të certifikuar nga Kompani Nderkombetare.

Disa prej Lektorëve/Trajnerave:

  1. Ylber Bezo, Zv/Rektor/President APB, Prof.Asc.Dr, ish Drejtor i Kontabilitetit për 15 vjet ne Min. Fin. ish anetar i KKK, Pedagog, Trajner;
  2. Leandro Haxhi, Prof.Dr. Pedagog në APB, Konsulent, Kontabël i Miratuar, ish antar i KKK, Trajner;
  3. Anila Musaj, Dr, Pedagoge APB, Trainere;
  4. Flutura KALEMI, Prof.Dr. Pedagoge UBT dhe APB, anëtare e KKK, Trajnere;
  5. Juna DAFA, Dr. Pedagoge FE UT dhe APB, Trajnere;
  6. Kledi Kodra, Dr, Ekspert FCCA, Auditues Ndërk, Pedagog APB, Trainer;
  7. Ardi BEZO, Dr. Msc Itali, në FINANCE, Pedagog, Trajner.

P.S. Ju lutemi këtë informacion mund ta shpërndani tek persona, miq, shoke dhe të afërm tuaj, që kanë interesa për këto lloj trajnimesh apo kualifikimesh!

 

Na kontaktoni në:

 Adresa:

Rr. Vangjel NOTI,  pranë Sheshit “ SHQIPONJA”, Laprakë Tiranë. 

Tel: 00355 4 2 454 893:  Mob: 067 40 08 880 ;  068 20 63 042;  Mail: info@apb.edu.al:  Web: www.apb.edu.al

Me nderime dhe respekt!

 

Ardi Ylber BEZO,

Drejtor Akademia Profesionale e Biznesit.

Programi i Trainimit i detajuar sipas moduleve

 

 Moduli 1 – 4 ore

 1. Kuadri dhe Raportimi i Pasqyrave Financaire
 • Hyrje ne Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS)
 • Kuadri konceptual i IFRS-ve, konceptet, parimet, elementet e Pasqyrave Financiare
 • Paraqitja e Paketës së Plotë të Pasqyrave Financiare (IAS 1, 7)
 • Adoptimi i IFRS-ve për herë të pare (IFRS 1)
 • Raportimi Financiar i Ndërmjetëm (IAS 34)

Module 2 – 4 orë

 1. Raportimi i Performancës dhe i Ndryshimit te politikave kontabël
 • Të ardhurat, klasifikimi, njohjet në pasqyrat financiare (IAS 18)
 • Të ardhurat për aksione (IAS 33)
 • Politikat kontabël, ndryshimet në cmuarjet dhe gabimet kontabël (IAS 8)
 • Operacionet jo të vijueshme (IFRS 5)

 Module 3 – 4 orë

 1. LLogaritë e Grupit
 • Pasqyrat Financiare të konsoliduara (IAS 27)
 • Investimi në Shoqëritë e lidhura (Associates) (IAS 28)
 • Pjesëmarrjet në sipërmarrjet e përbashkëta (IAS 31)
 • Dhënia e informacioneve për palët e lidhura (IAS 24)

Module 4 – 4 orë

 1. Aktivet materiale afatgjata/Pasuritë e paluejtshme te investuara
 • Trajtimi kontabël për Pasuritë e paluajtshme (Toka ndertesa) Makineritë e paisjet.
 • Rënia e vlerës së aktiveve (IAS 36)
 • Kapitalizimi I Kostove te Huamarrjes (IAS 23)
 • Aktivet afatgjata jo materiale (te paprekshme) (IAS 38)
 • Pasuria e paluajtshme e investuar (IAS 40)

Module 5 – 4 orë

 1. Inventarët/Qiratë/ dhe të tjera
 • Kontabiliteti për Aktivet afatshkurtra – Inventarët (IAS 2)
 • Vecoritë e kontabilizimit të kontratave të ndërtimit (afatgjatë) (IAS 11)
 • Qiratë (IAS 17)
 • Kontabiliteti per grantet dhe ndihmat qeveritare dhe dhënia e informacioneve (IAS 20)
 • Raportimi Financiar në ekonomitë hiperinflacioniste (IAS 29)
 • Kontabiliteti i bujqësisë (IAS 41

Module 6 – 3 orë

 1. Perfitimet e punëmarrësve/ Pagesat e bazuara në aksione/Kontigjencat (eventualitetet)
 • Trajtimi kontabël i Perfitimeve të punemarresve, përfitimeve nga skemat e pensioneve (IAS 19)
 • Kontabiliteti dhe raportimi nga Skemat e Perfitimit të pensioneve (IAS 26)
 • Kompensimi i bazuar në aksione (IFRS 2)
 • Provizionet, Aktivet dhe detyrimet e kushtezuara (IAS 37)

Module 7 – 3 orë

 1. Instrumentet Financiare dhe Konvertimet në monedhë të huaj
 • Instrumentet Financiare: Dhënia e informacioneve dhe Paraqitja (IAS 32)
 • Instrumentet Financiare: Njohja dhe matja (vlerësimi) (IAS 39)
 • Efektet e Ndryshimit ne kurset e kembimit ne monedhe te huaj (IAS 21)

Module 8 – 4 orë

 1.   Kombinimet e Biznesit/Raportimi i Segmentuar dhe Tatimet mbi të ardhurat
 • Kombinimet e Biznesit (IFRS 3)
 • Raportimi i Segmentuar (IAS 14)
 • Tatimet mbi të ardhurat (IAS 12)
 • Ngjarjet qe ndodhin pas dates se mbylljes se bilancit (IAS 10)

 

Literatura bazë: 

–       Cikël leksionesh përgatitur nga ISAB

–       Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK 1 – 15)

–      Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

–       Ligji nr.9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” prill 2004, I ndryshuar

–     Ligji nr.10091 datë 05.03.2009 ” Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”

–      Direktivat 4,7 të KE

–      Direktiva 8 të KE

 

Share This:

Pyetsor për vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.


Read more…

Share This:

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË


Read more…

Share This:

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR


Read more…

Share This: